Ανιχνευτής Διπλού πυροευαίσθητου στοιχείου.
Δεν ανιχνεύει ζώα με βάρος μικρότερο των 18kgr. Εμβέλεια 11 x 11 (m) και γωνία κάλυψης 88.5°.
Εμβέλεια για τις κεντρικές δέσμες 15m.
Τυπική εμβέλεια στα 35m με το κέντρο MG6250 και στα 70m με τα κέντρα MG5000, MG5050 και τον δέκτη RTX3.
Όταν στον επιτηρούμενο χώρο απαιτείται μεγαλύτερο επίπεδο προστασίας στην ανίχνευση ζώων συνιστάται η χρήση του PMD75.
Αυτόματο παλμικό σύστημα επεξεργασίας σήματος (patent).
Αυτόματο σύστημα αντιστάθμισης θερμοκρασίας.
Ενεργό λογισμικό (Το LED συναγερμού συνεχίζει να ανάβει όταν ο ανιχνευτής βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας χωρίς να επηρεάζεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας).
Μπαίνει σε κατάσταση ύπνωσης για περίοδο 3 λεπτών μετά από δύο διαδοχικές ενεργοποιήσεις σε διάστημα 5 λεπτών.
Διπλός διακόπτης tamper (τοίχος/κάλυμμα).
Διακόπτης επιλογής υψηλής ή χαμηλής ευαισθησίας.
Πιστοποιημένο κατά EN 300-200 και EN 50131.
Thumb 650x650 CMD20 45 Right 200Thumb 650x650 CMD20 Front 200Thumb 650x650 CMD20 45 Left 200